• นครพนม-บึงกาฬ-อุดรธานี 
 • พระธาตุนครพนม  ท้าวเวสสุวัณ ถ้ำนาคา ภูลังกา  
รหัส 006-3608
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
รับสนามบินนครพนม-พระธาตุพนม
เช้า รับคณะที่ สนามบินนครพนม เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP
นำท่านกราบนมัสการ พระธาตุพนม พระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและคนเกิดวันอาทิตย์
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
15.00 น. ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง
16.00 น. ล่องเรือบึงโขงหลง สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง) ** หากวันแรกไม่ทันร่องเรือ สามารถมาล่องได้หลังลงจากถ้ำนาคาวันที่สอง หากมีเวลา ***
เย็น อิสระอาหารเย็น
ที่พัก เดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรม King Palace Hotel หรือ JB Place Hotel  หรือ ทีพัก อ.เซกา หรือ อ.บึงโขงหลง
วันที่ 2
ถ้ำนาคา
เช้า รับประทานอาหาร ณ ที่พัก (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
การเดินทางครบทุกจุด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)
1.ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
2.หินหัวเรือ (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
3. หัวนาคา หัวที่ 3 (อยู่ระหว่างทางขึ้น)
4.น้ำตกตาดวิมานทิพย์ (ปัจจุบันไม่มีน้ำ)
5.หัวนาคา หัวที่ 1
6.ถ้ำหลวงปู่วัง
7.เจดีย์หลวงปู่วัง
8.ถ้ำนาคา
9.เจดีย์หลวงปู่เสาร์
**แนะนำให้ขึ้นช่วงเช้า 7.00-12.00 น. ในช่วง 13.00-14.00 น. จะขึ้นได้เพียงถ้ำนาคาจุดเดียว ไม่สามารถไปจุดอื่นได้ เนื่องจากต้องลงจาเขาก่อน17.00น.**
ข้อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นถ้ำนาคา
1.การแต่งตัวสำหรับพร้อมเดินป่า
2.น้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด พร้อมเกลือแร่
3.กระเป๋าสะพายหลัง หรือ กระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว
4.ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง
5.ถุงมือ
6.เสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
***สำคัญมาก***

หลักฐานที่ต้องใช้แสดงขึ้นชมถ้ำนาคา
1.รายชื่อที่จองผ่านแอพ QueQ โดย ชื่อ-สกุล ต้องตรงกับบุคคลที่จะเดินทางมาจริง ไม่สามารถขึ้นแทนกันได้
2.ผลการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด
3.ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ) ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง
หรือ ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ) ด้วยวิธี  ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่สาธารณสุขรับรอง
หรือ ทำการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าอุทยาน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคคลที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย เท่านั้น (นำชุดตรวจมาเอง)

**หากหลักฐานไม่ครบทั้งครบไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้**

เย็น อิสระอาหารเย็น
วันที่ 3
อุดรธานี – ศาลหลักเมืองอุดรธานี - ท้าวเวสสุวัณ -สนามบินอุดรธานี
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อุดรธานี (ใช้เวลา 3ชั่วโมง)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองอุดรธานี ศูนย์รวมความความศรัทธาชาวเมืองอุดรธานี  บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ เช่น หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และ ท้าวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นสิริมงคล
ส่งคณะกลับสู่ สนามบินอุดรธานี 
เที่ยวบินแนะนำ DD307 UTH-DMK 17.30-18.30 หรือ WE 009 UTH-BKK 17.35-18.40  (ไม่รวมในราคาแพ็คเกจ)
เงื่อนไข
 1. ค่าโรงแรม(พร้อมอาหารเช้า) จำนวน 2 คืน (1ห้อง พัก 2-3 ท่าน)
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP (พร้อมคนขับ)
 3. ค่าล่องเรือบึงโขงหลง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรฯ (ไป-กลับ )
 2. ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
 3. ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ
 4. ค่าทิปไกด์ (ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถตามความพึงพอใจ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ไม่รวมมักคุเทศก์นำเที่ยว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การจองคิวถ้ำนาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง)
2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล
2.2 เลขบัตรประชาชน
2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน

3.กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยัน คิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ในกรณีที่ถ้ำนาคาประกาศปิดให้เข้าชมอันเนื่องมาจากนโยบายหรือเงื่อนไขของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคี อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ กิโลเมตร

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ