• ฮอยอัน –หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – โชว์ Impressions Of Hoi An Memories
 •  เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอิ๋ง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
 • บานาฮิลล์ – สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือ สะพานทอง) – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
 • โรงไวน์ – สวนสนุก FANTASY PARK – ดานัง – สะพานมังกร
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 049-2088
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – โชว์ Impressions Of Hoi An Memories

04.30 น. : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G  (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ ดานัง เที่ยวบินที่ VZ964  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง

09.10 น. : ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที นำท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือ

นำท่านเดินทางสู่ Hoi An Memories Resort & Spa ตั้งอยู่บนเกาะเล็กที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Hoai อันเงียบสงบ เมื่อมาที่รีสอร์ทแล้ว  ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมสองสไตล์ของฮอยอันทั้งแบบโบราณและแบบสมัยใหม่อันเป็นเอกลักษณ์  ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และงานศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์ Impressions Of Hoi An Memories ชมโชว์สุดอลังการที่มีชื่อว่า “ความทรงจำแห่งเมืองฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจ

วันที่ 2
ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอิ๋ง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน– สะพานมังกร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ  นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองดานัง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และยึดถืออาชีพการแกะสลักหินอ่อนมาช้านาน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นที่มีสินค้ามากมาย  นำท่านชม วัดหลินอึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง  นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เที่ยวเมืองดานัง  ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ดานัง - บานาฮิลล์ – สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือ สะพานทอง) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์ – สวนสนุก FANTASY PARK - ดานัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์  ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ  นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น

นำท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BANA HILL BUFFET)

หลังอาหารให้ท่านอิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน)

สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง   นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองดานัง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่ 4
ดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้า คืนกุญแจห้องพักเป็นที่เรียบร้อย นำเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

10.10 น. : ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์  เที่ยวบินที่ VZ965

11.50 น. : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการในบริการ

เงื่อนไข
 • ประกันการคุ้มครองการรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ