• ไชยปราการ-ฮิโนกิแลนด์ – แม่แตง – วัดบ้านเด่น –เมืองเชียงใหม่-ถนนคนเดิน – ดอยสุเทพ-ดอยคำ
 • วัดพระสิงห์-วัดศรีสุพรรณ – Night Safari – ดอยอินทนนท์-ม่อนกุเวร-ม่อนพญานาคราช – ร้านขายของฝากวนัสนันท์
รหัส 006-3344
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD3437 06.40-07.55) สนามบินเชียงใหม่-ไชยปราการ-ฮิโนกิแลนด์–แม่แตง-วัดบ้านเด่น เมืองเชียงใหม่-ถนนคนเดิน

05.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน
06.40 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3437
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน*
*ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง *
07.55 น.
เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  มัคคุเทศก์รอรับคณะที่สนามบินเชียงใหม่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เช็กอินสุดชิค จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ ตั้งอยู่ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาดสูงกว่า 4 ชั้น เรียกได้ว่าอลังการแบบสุด ๆ ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศสวย ๆ ของภูเขาและธรรมชาติ

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อ 1)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน  อ.แม่แตง เชียงใหม่  วัดบ้านเด่น เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ “วัดบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศสโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดา

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (มื้อ 2)

อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย  (ถ้าเดินทางมาตรงกับวันธรรมดา..นำทุกท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN)

วันที่ 2
ดอยสุเทพ – ดอยคำ – วัดพระสิงห์ – วัดศรีสุพรรณ- NIGHT SAFARI

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุคู่เมืองล้านนา ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย..และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด นักษัตริย์ปีมะแม ได้มากราบเป็นสิริมงคลในชีวิตยิ่งนัก (ขึ้น- ลงลิฟท์)

นำคณะเดินทางสู่ วัดดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่สำคัญที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 1300 ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี อยู่คู่กับคนเชียงใหม่มาช้านาน ..ขอโชค..ขอพร..สมหวังนักแล..

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์  มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและคุ้นชื่อกันอย่างดี  ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้ำเนื่องในเทศกาลปีใหม่  และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด นักษัตร ปีมะโรง ต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) เป็นสวนสัตว์เปิดที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ แลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเชียงใหม่ เพราะเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีไฮไลท์คือการนั่งรถรางชมสัตว์อย่างใกล้ชิด สวนสัตว์เปิดตั้งแต่ 11:00-22:00 น. โดยมีการแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงกลางวัน กับช่วงกลางคืน ซึ่งทั้งต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ช่วงกลางวันบัตรราคาจะถูกกว่า และเห็นสัตว์ได้ชัดเจน แต่จะไม่มีการแสดงอื่น ๆ ได้แก่ โชว์เสือโคร่ง โชว์นักล่าแห่งรัตติกาล และโชว์รำไทย ซึ่งแสดงเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น ดังนั้น แนะนำให้มาช่วงกลางคืนจะดีที่สุด

วันที่ 3
ดอยอินทนนท์-ม่อนกุเวร-ม่อนพญานาคราช-ร้านขายของฝากวนัสนันท์ สนามบินเชียงใหม่ (FD3440 19.20-20.30)- กทมฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ ยอดดอยสูงสุดแดนสยาม สถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และที่สำคัญสามารถเที่ยวได้ทุกช่วงฤดูกาล ยอดดอยอินทนน์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ความสูงอยู่ที่ 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล

นำท่านนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ 8 เหลี่ยม เหนือชั้นระฆังคว่ำขึ้นไปจะมีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวหงาย และมียอดปลีแหลมสีทอง พร้อมทั้งฉัตร 9 ชั้นสีเงินอยู่ด้านบนสุด ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักจากหินแกรนิตสีเขียวอมเทา จากประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ 2535 มีลักษณะเป็นรูปทรง 12 เหลี่ยม ตัวสถูปมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ำ มีขอบระเบียงรูปซุ้มกลีบบัวแบ่งเป็นระดับทั้งหมด 6 ระดับ โดยตัวสถูปนั้นตกแต่งด้วยโมเสกแก้วสีม่วงอมชมพู ส่วนของยอดปลีนั้นล้อมด้วยกลีบบัวตูม แล้วมีฉัตร 9 ชั้นอยู่ด้านบนสุด ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง แกะสลักด้วยหินหยกขาว จากประเทศจีน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน เป็นที่ประดิษฐานองค์ ท้าวเวสสุวรรณ ทุกท่านสามารถมาสักการะขอพร ขอความสำเร็จ รวย ๆ เฮง ๆ ปัง ๆ กันไปเลย ด้านหน้าประตูทางเข้า เราจะเจอกับบ่อน้ำล้างมือล้างหน้า ให้อารมณ์คล้ายๆ กับศาลเจ้าของญี่ปุ่น ส่วนบริเวณด้านในก็กว้างขวาง สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม

จากนั้นนำคณะไปเสริมชะตาเสริมความปังกันต่อที่ “ธรรมสถานม่อนพญานาคราช” หรือ “ม่อนพญานาคราช” ที่ม่อนพญานาคราชแห่งนี่ทั้งสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาทำบุญ ภายในม่อนพญานาคราชมีแลนด์มาร์คมากมายให้สายมูได้เสริมความปังกันมากมายหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเจดีย์ภูมิรัตตนาคราชที่ภายในมีองค์พญานาค 9 เศียร มีความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 59 เมตร เรียกว่าเป็นไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ ใครมาขอพรเรื่องอะไรก็สมหวังกันทุกเรื่องกลับไปแน่นอน หรือใครอยากเสริมดวงให้ปังจะไปไหว้หลวงพ่อหนุนดวง พระแกะสลักจากไม้ขนุนมีอายุกว่าหลายร้อยปีก็ได้ รับรองกลับไปชีวิตปังแบบสุดๆ จากนั้นนำทุกท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์  มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึก

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
19.20 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3440
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน
*ไม่รวมค่าบริการอาหารบนเครื่อง *

20.30 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ -เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ที่นั่งแบบชั้นทัศนาจร ไป-กลับ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 2. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กก. / เที่ยว
 3. รถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

– กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

– กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. พาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 1. มัคคุเทศผู้ชำนาญการ 1 ท่าน
 2. ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก, ค่า โทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่าของทำบุญ, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
 2. ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่มีการเรียกเก็บจากทางสายการบิน หลังจากที่ได้ทำการออกตั๋วไปแล้ว
 3. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋านอกเหนือจากที่กำหนดไว้
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
 6. ค่าห้องพักเดี่ยว ตามอัตราที่กำหนดในรายการ
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับ 300 บาท / ท่าน
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในประเทศ และหรือต่างประเทศท่านไม่ สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 6. ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง จองรถ และโรงแรมที่พักในประเทศ และหรือต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม
 8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 11. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 13. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ