• ขุนวาง/แม่จอนหลวง – ขุนช่างเคี่ยน – ปาย     
 • ดอยขุนแม่ยะ – กาดทุ่งเกวียน – วัดพระธาตุดอยพระฌาน
รหัส 015-2600
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - ก.พ.66
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,200 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่

19.30 น.   จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

20.00 น.   ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2
จอมทอง - ขุนวาง/แม่จอนหลวง - ขุนช่างเคี่ยน - ปาย

05.00 น.   เดินทางถึง ศูนยวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง ย่างกายลงจากรถตู้สัมผัสอากาศอันหนาวเย็น อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวจิบกาแฟแก้หนาวไปพลางๆ กันก่อนพร้อมอิสระบริการอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

07.30 น.   นำท่านชม ซากุระเมืองไทย หรือ ดอกพญาเสือโคร่ง ที่ ขุนวาง-แม่จอนหลวง ไฮไลท์ของการเดินทางมาเที่ยวที่ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงเชียงใหม่ (ขุนวาง) คือการได้เดินชมพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยที่ขึ้นเป็นแนวยาวๆเรียงติดกันนั้นเป็นเป้าหมายการเดินทางของใครหลายๆคนอิสระเก็บภาพพญาเสือโคร่งที่สูงตระหง่านผลิดอกสีชมพูสะพรั่งสวยเป็นแนวเรียงยาวต่อกันเป็น 100 เมตร ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารหลังอาหารเปลี่ยนเดินทางด้วยรถกระบะท้องถิ่นเพื่อไปชมซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโคร่งซึ่งหนึ่งปีมีให้ชมเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นที่ ขุนช่างเคี่ยน หรือ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายังตัวเมืองเชียงใหม่

เพื่อเปลี่ยนเป็นรถตู้คันเดิมเพื่อเดินทางสู่ อำเภอปาย แวะถ่ายภาพคู่กับ สะพานประวัติศาสตร์

18.00 น.   เดินทางถึง ตัวเมืองปาย

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โฮมอินปาย หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระเรียบร้อย

อิสระรับประทานอาหารเย็นและเดินเล่นพักผ่อนสบายๆ ที่ ถนนคนเดินปายในตัวเมืองปายและกลับเข้าที่พักไม่เกิน 3 ทุ่ม เพื่อเตรียมตัวตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวชมดอกพญาเสือโคร่งที่ดอยขุนแม่ยะแต่เช้าตรู่

วันที่ 3
ดอยขุนแม่ยะ - กาดทุ่งเกวียน - วัดพระธาตุดอยพระฌาน - กรุงเทพฯ

05.30 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้านำท่านเดินทางไปยัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหารหน้าด่านขุนแม่ยะ หลังอาหาร เปลี่ยนเป็นรถ 4WD เดินทางไปยัง ดอยขุนแม่ยะ

07.30 น.   ถึง ขุนแม่ยะ ท่านจะตะลึงในความงามของ ดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูหรือที่เรารู้จักกันในนามดอกซากุระเมืองไทย บานสะพรั่งเต็มดอยเปิดโอกาสให้ท่านได้ชื่นชมความงามและหามุมถ่ายภาพของ ดอยขุนแม่ยะดอกพญาเสือโคร่งมีมุมที่สามารถถ่ายรูปดอกพญาเสือโคร่งเห็นได้ทั้งภูเขาถ้ามาเร็วเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากลานกางเต็นท์เราสามารถเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวในระยะไกลแสงสีทองยามเช้าที่ขับให้ดอกพญาเสือโคร่งดูงามตายิ่งนักยามต้องแสงให้ท่านได้บันทึกภาพยามเช้าของดอกพญาเสือโคร่งจนจุใจ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

ออกจากเชียงใหม่มุ่งตรงไปยัง ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียนเพื่อซื้อของฝาก

นำท่านเดินทางไปชมความงามของ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะเห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย

18.30 น.   นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

24.00 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ สิ้นสุดการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าไกด์ / สต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
  *การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 10 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 13 ที่นั่ง – คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ