ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านจำลองเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวพานาโรม่า คาจิคาจิ
ล่องเรือโจรสลัด พาไปชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออน นาริตะ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ , Sapsiri Travel Agency
รหัส 009-0478
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
43,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

20.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. : เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

08.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (Japanese Geoparks Network)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

วันที่ 3
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้

 เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้  ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ กระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขาเทนโจ ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากุจิ ตัวกระเช้าเป็นกระจกใส สามารถมองวิวได้โดยรอบ และเมื่อถึงด้านบนภูเขาเท็นโจมีจุดชมวิวแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ่งเกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากูจิและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายอาหารและของที่ระลึกอีกด้วย

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40-2 ชั่วโมง) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม เช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้างไดเวอร์ซิตี้ เป็นต้น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - เมืองนาริตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านเข้า ตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยแบบ RT-PCR หรือ Real Time PCR ตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

เดินทางสู่ อิออน มอลล์ นาริตะ (Aeon Narita Mall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - เข้าสู่ มาตรการ การกักตัวแบบ Test & Go (ราคารวมจำนวน 1 คืนเท่านั้น)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

13.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

14.40 น. : หลังจาก ผ่านขั้นตอนการการกลับเข้าประเทศไทย และรับกระเป๋าสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่กระบวนการกักตัวแบบ Test & Go โดยจะมีรถที่ประสานงานกับทางโรงแรมที่พักมารับ ณ จุดรับส่ง เพื่อนำท่านไปยังโรงแรมสำหรับตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 พร้อมนอนรอฟังผล อีก 1 คืน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องพักภายในโรงแรม  

วันที่ 6
รอผล Test & Go

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องพักภายในโรงแรม 

รอผล Test & Go หากผลตรวจไม่ติดเชื้อ แยกย้ายกลับบ้านพร้อมความประทับใจ **แต่ทว่าผลตรวจติดเชื้อโควิด เข้ารักษาและปฏิบัติตัวตามมารตรการของรัฐบาลต่อไป

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าตรวจ RT-PCR ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้เข้าประเทศไทย ไทย ( เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการจากทางภาครัฐ )
 • ค่าโรงแรมกักตัว 1 คืน พร้อมตรวจ RT-PCR Test and go  ประเทศไทย  ( เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการจากทางภาครัฐ )
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า และ ลูกค้าดำเนินการเตรียมเอกสารตามเงื่อนไข ที่สถานทูตร้องขอ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐานค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานบริการประจำโรงแรม ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 200 บาท/วัน /ท่าน , ค่าทิปมัคคุเทศก์ (ไกด์) แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เดินทางขึ้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน ( เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา )

 • มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันจองเท่านั้น 
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน ( นับรวมวันเสาร์ และ อาทิตย์ )
 • หากไม่มีการชำระเงิน ค่าทัวร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งโดยอัตโนมัติ
 • หากชำระเงินค่าทัวร์ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบการจองที่นั่ง ออนไลน์ ของทางบริษัทฯ
  • เงื่อนไขยกเลิกการจอง / ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน ( หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ( จากราคาทัวร์ที่ท่านซื้อ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ ( เปลี่ยนชื่อ ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง / โปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน พิเศษ เช่าเหมาลำ ( Charter Flight )

กรุ๊ปที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน เช่าเหมาลำ ( CHARTER FLIGHT )  ต้องการันตีบัตรโดยสารทั้งหมดทุกที่นั่งของเที่ยวบิน และ การการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆ โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ ไม่อาจยกเลิกขอคืนเงินได้ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และ โปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  ( เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง ระหว่าง บริษัททัวร์ผู้ขาย และ บริษัททัวร์ผู้ซื้อ เท่านั้น )

 • มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจอง 3 วัน ( กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 35 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันจองเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน ( นับรวมวันเสาร์ และ อาทิตย์ )
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตยกเลิกที่นั่ง และ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • เงื่อนไขยกเลิกการจอง ( เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง ระหว่างบริษัททัวร์ผู้ขาย และ บริษัททัวร์ผู้ซื้อ เท่านั้น )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน ( หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน และ มัดจำค่าบริการ ต่างประเทศ )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้

เงื่อนไขยกเลิกการจอง  โปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน พิเศษ เช่าเหมาลำ ( Charter Flight )

กรุ๊ปที่เดินทางด้วยเที่ยวบิน เช่าเหมาลำ ( CHARTER FLIGHT )  ต้องการันตีบัตรโดยสารทั้งหมดทุกที่นั่งของเที่ยวบิน และ การการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆ โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ ไม่อาจยกเลิกขอคืนเงินได้ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และ โปรแกรมนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้

เงื่อนไขกรณีเกิดภัยพิบัติ
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย การระบาด ของโรคติดต่อ ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป และสายการบิน หรือ ในส่วนของการบริการต่างประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขข้อที่ 1.1 และ 1.2 ได้เท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
02/04/2022 06/04/2022
จำนวน
ราคา
48,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
เดินทาง 02/04/2022 06/04/2022
*** พักเดี่ยว 8,900.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2022 07/04/2022
  จำนวน
  ราคา
  48,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
  เดินทาง 03/04/2022 07/04/2022
  *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/04/2022 08/04/2022
   จำนวน
   ราคา
   48,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
   เดินทาง 04/04/2022 08/04/2022
   *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/04/2022 09/04/2022
    จำนวน
    ราคา
    49,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
    เดินทาง 05/04/2022 09/04/2022
    *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/04/2022 10/04/2022
     จำนวน
     ราคา
     49,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
     เดินทาง 06/04/2022 10/04/2022
     *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/04/2022 10/04/2022
      จำนวน
      ราคา
      49,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
      เดินทาง 07/04/2022 10/04/2022
      *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/04/2022 20/04/2022
       จำนวน
       ราคา
       49,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
       เดินทาง 16/04/2022 20/04/2022
       *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        17/04/2022 21/04/2022
        จำนวน
        ราคา
        49,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
        เดินทาง 17/04/2022 21/04/2022
        *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/04/2022 22/04/2022
         จำนวน
         ราคา
         43,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ
         เดินทาง 18/04/2022 22/04/2022
         *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ