• กรุงโอซาก้า-ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า
 • งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ – เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า
 • ถนนซันมาจิซูจิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน
 • เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่-สะพานโพเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ย่านชินไซบาชิ
รหัส 089-3152
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
สนามบินคันไซ-กรุงโอซาก้า-ถ่ายรูปประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ

00.55 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.45 ชั่วโมง

08.40 น. : คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้า ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วย กําแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทําให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในอดีตร่วมกว่า 1,100 ปี จึงทำให้เมืองเกียวโตแห่งนี้ มีสถานที่สำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” เป็นวัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจ คือ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเสาไม้จำนวนร้อยกว่าต้น สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยใช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงามพร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการค้าที่ถือว่าฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ

อิสระให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้อ เลือกดูของตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ (Chubu) และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งอุตสาหกรรม และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato) งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม เป็นงานจัดแสดงไฟที่หลายคนตั้งตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานแตกต่างกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่จะเต็มไปด้วยดวงไฟกว่าล้านดวงที่แข่งกันส่องแสงยามค่ำคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส แม่น้ำ ทุ่งหญ้า รวมถึงยังมีการประดับไฟบนน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันเพลินๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาวอย่างตื่นตาตื่นใจ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีบ้านทรงแบบ “กัชโชสึคุริ” เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช”  มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี ค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาโกย่า อีกครั้ง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใน จ.กิฟุ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และธารน้ำใสจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ณ ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งบ้านเรือน ร้านค้า คาเฟ่ และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมี วัด ศาลเจ้า สะพาน และตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

จากนั้นให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่า อีกครั้ง

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4
เมืองนาโกย่า-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสิเคียว-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรก และองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสา และประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ป่าไผ่อาราชิยาม่า” โดยที่ตลอดเส้นทางทั้งสองข้างนั้น ถูกขนาบด้วยป่าไผ่ ให้ความร่มรื่นเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตที่อยู่หลังวัดเทนริวจิ รวมทั้งแม่น้ำโฮซูกาวะ ให้ทุกท่านสามารถเก็บภาพที่ริมแม่น้ำบริเวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดหากได้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศดีที่เหมาะแก่การพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบันเมืองโอซาก้า มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 มีเนื้อที่ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

และอิสระ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้

ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ป้ายกูลิโกะแมน หรือป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขน และลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ “ทาโกยากิ” อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5
กรุงโอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ…

 09.50 น. : ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

13.50 น. : คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 1. เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน (เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา)
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์, หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ  
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ