• เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองมิเอะ – พิพิธภัณฑ์นินจาแห่งเมืองอิงะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
  • เมืองอิเสะ – หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ – Nabana No Sato
  • เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ
  • อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง ณ สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 055-2185
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

21:00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทำการ)

วันที่ 2
สนามบินคันไซ – เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองมิเอะ – พิพิธภัณฑ์นินจาแห่ง เมืองอิงะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

00:55   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ612 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08:40   ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

วัดโทไดจิ เป็นวัดหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งเมืองนาราที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ทั้งยังมีความสำคัญทางศาสนาของญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศ มีจุดเด่นคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มิเอะ ตั้งอยู่ที่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร ลักษณะชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนับได้ว่าจังหวัดมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม

พิพิธภัณฑ์นินจาแห่งเมืองอิงะ ซึ่งจะนำท่านสัมผัสชีวิตของเหล่านินจาในอดีตอย่างใกล้ชิด เรื่องราวความเป็นมาของบรรดาเหล่านินจาในอดีตที่มีบทบาทถึงชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบัน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ต์นานาชาติ + ขาปูยักษ์

ที่พัก MISUGI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่ 3
เมืองอิเสะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ๊สท์ดรีมนางาชิ – Nabana No Sato

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองอิเสะ เมืองที่สถิตแห่งสุริยเทพีและสถานที่แห่งจิตใจซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังตามความเชื่อชินโต นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติและอาหารเลิศรสซันมาชิ ซูจิ

หินแต่งงาน Meoto Iwa ตั้งอยู่ในศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ ในเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ ชื่อเรียกว่า หินแต่งงาน นั้นมาจากการที่หินมีลักษณะเหมือนกับด้ายมงคลบนศีรษะคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยลักษณะของหินนั้นแบ่งเป็น 2 ก้อนอยู่ริมทะเล ก้อนหนึ่งเล็กอีกก้อนหนึ่งใหญ่ ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟากเส้นใหญ่ที่เรียก ชิเมนาวะ ซึ่งตามตำนานหมายถึงคู่สามีภรรยา คือ เทพอซานาวิ และ เทพอิซานามิ ผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกและให้กำเนิดเทพต่างๆอีกมากมาย ส่วนมากคนที่มาส่วนใหญ่จะมาขอพรด้านคู่ครอง ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่รักอยู่แล้วก็ตาม ใครที่เป็นโสดก็จะมาขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนใครมีคู่อยู่แล้วก็จะขอพรให้รักกันยืนยาวมีความสุขตลอดไป ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมของคู่รักคู่แต่งงานในการมาขอพรกันอย่างมาก

ศาลเจ้าอิเสะ-จิงงู ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี ในเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้เลย ถือเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีความเก่าแก่รวมๆแล้วมีอายุราวๆ 2,000 ปีทีเดียว

ถนนโอฮาไรมาจิ ถือเป็นถนนเส้นสำคัญของเมืองอิเสะชิมะ ถนนย้อนยุค ที่จะนำพาทุกท่าน สัมผัสบรรยากาศร้านค้าของที่นี่สร้างออกมาโดยการจำลองมาจากยุคสมัยเอโดะ-เมจิ ทำให้เราได้หวนนึกถึงอดีตสไตล์ญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ลิ้มรสความอร่อยของขนมระดับภูมิภาค ขนม Akafuku หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “ความสุขสีแดง” ทำมาจากข้าวกับถั่วแดงบด และยังมีเส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทั่วไป ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอดเส้นทางถนนสายนี้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิ เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจำนวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก

Nabana No Sato เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีพันธุ์ดอกไม้สวยงามมากมายหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมไปถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ทั้ง 4 ฤดู ทำให้เราสามารถชมความงามของดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี พิเศษยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รวมไปถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ   **อิสระอาหารค่ำรับเงินคืนท่านละ 1,000 เยน**

ที่พัก IIKEIHAN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิซึ - ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองเกียวโต เกียวโตในอดีตเคยได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น

วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง พร้อมกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี เชิญอิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ถนนสายกาน้ำชาให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก

ย่านฮิกาชิยาม่า Higashiyama เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และส่วนมากเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ่ และร้านอาหารสำหรับผู้มาเยือน ทุกท่านสามารถช้อปปิ้งของที่ระลึกหรือโมจิ ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็นกระดาษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิ เดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว

ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก

ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก SARASA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง ณ สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปปิ้ง ณ สถานที่ต่างๆ ตามอัธยาศัย

**มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน**

**สถานที่แนะนำ**

  • โดทงบุริ เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านขายขนม ร้านอาหารมากมายให้เลือกชิม ร้านทาโกะยากิอร่อยๆ ก็มีให้ชิมได้ที่ร้าน Otakoya ราเม็งมังกรทองอันโด่งดังที่ร้าน Kinryu Ramen ภัตราคาร Zubora–ya ที่มีปลาปักเป้าเป็นสัญลักษณ์ก็ดีไม่ใช่น้อย ย่านโดทงบุริ ไม่ใช่แค่เพิ่งมาเป็นที่นิยม แต่ย่านนี้เป็นที่นิยมมาตั้งแต่กว่า 100 ปีมาแล้ว และยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน
  • นัมบะ ศูนย์รวมสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Namba Park ขึ้นโดยการรวมเอาร้านค้า ชื่อดังกว่า 120 ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย ให้บริการกันอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สีเขียว ที่เป็นสวนสาธารนะกันให้เราได้พักผ่อน
  • นิปปอนบาชิ หรือ Den Den Town เป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถ้าเทียบกับโตเกียวแล้ว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้านั่นเอง Den Den Town นี้ตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิ (Sakai–Suji) ทั้งสองฝั่งของถนนจะมี ร้านรวงมากมาย ให้ได้เลือกสรรสินค้ากัน แฟนการ์ตูน เกมส์ และสินค้าไฮเทค มากมาย
  • ตลาดปลาคุโรมง หรือที่คนไทยเรียกว่าตลากปลาโอซากก้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าของสดกว่า 160 ร้านค้า สัญลักษณ์ที่ทำให้หลายๆ คนจำที่นี่ได้คือใต้หลังคาของตลาดจะมีสัตว์ทะเล อาทิ ปลาหมึก ปลา ปู อวดโฉม คอนเฟิร์มความเป็น ตลาดปลาโอซาก้าได้เป็นอย่างดี นอกจากวัตถุดิบและของสดแล้ว ที่นี่ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร สตรีทฟู้ด แสนอร่อย ร้านขายของกินของฝากอีกมากมาย
  • ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ สไปเดอร์แมน ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนตัวการ์ตูนสำหรับเด็กโซน วันเดอร์แลนด์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ คือโซน“HARRY POTTER” ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จำลองมาจากในเรื่องแฮรรี่พอร์ตเอร์กันเลยทีเดียว

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อไม่ให้เป็นการเสียอรรถรสตามอัธยาศัย

ที่พัก SARASA SHINSAIBASHO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า BOX SET

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

09:50   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ613

13:50   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข