• ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้
 • มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี
 • ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ
 • โรงอาบน้ำแร่โบราณ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี
ทัวร์จอร์เจีย
รหัส 016-2360
วันที่เดินทาง
พ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่ 2
กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – โบสถ์เกอร์เกตี้

01.30 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

08.00 น. : เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม. และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเยี่ยมชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress)

ป้อมอนานูรีป้อมปราการเก่าแก่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านหากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมาจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali) นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพักตากอากาศและสกีรีสอร์ทยอดนิยม ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,100เมตรสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน มีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนยานพาหนะ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาทรานส์คอเคเซีย (Transcaucasia)) ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นในยุคกลาง ราวศตวรรษที่ 14มีอีกชื่อเรียกกันว่าทัสมินดาซามีบา(TsmindaSameba)โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาที่ทอดยาวจากแนวกั้นพรมแดนระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย และยังเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของจอร์เจีย ที่ตั้งของโบสถ์มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากถึง 2,170 เมตร เบื้องล่างมีแม่น้ำชื่อ ชัคเฮรี หลังจากฟังบรรยายคร่าวๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 3
มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ทบิลิซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า(Mtskheta) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และTskhoveli หมายถึง “ชีวิต” โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร

วันที่ 4
ป้อมปราการนาริคาล่า – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่4ในรูปแบบของชูริสทซิเคและต่อมาในราวศตวรรษที่7สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก

ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1958เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ1,500ปีและเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดีมือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่างเป็น มิตรเธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ

นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284

จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคม2010โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลีและนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า200คันเพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซีที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (RustaveriStreet) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5
กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เช็คอินและรับบัตรโดยสาร

09.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที  เสิร์ฟอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง ท่านละ 1 ชุด

20.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง)
 • โรงแรมที่พัก มาตราฐาน 3 – 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (เท่านั้น)
 • หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว Double bed (DBL)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
  กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

หมายเหตุ จำนวนวงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
 • ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง และบริการเสริมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการควบคุมโรคติดต่อต่าง ตามกฏการเดินทางเข้าประเทศปลายทางและประเทศไทย
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 50 USD ทริป/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 1. หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับหรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขออนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 3. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัด

ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 1. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

 1. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 2. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 3. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 4. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

 1. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ

ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. 21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ง ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 7. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ส.ค.65 - ธ.ค.65
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 33,333 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 45,400 บาท
 • พ.ย.65 - ม.ค.66
 • 10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น 169,900 บาท